top of page

HISTORIE

Debatmoede top.jpg

Historie

Center for Sameksistens – IKS har op mod 20 års erfaringer med dialogarbejde og har opbygget en tillid mellem muslimer og kristne, som det tager virkelig lang tid at skabe. Gennem årene har centret opnået at blive en anerkendt samarbejdspartner for de etniske minoriteter og for en række muslimske og kristne organisationer samt folkekirkemenigheder. Især kirkelige organisationer, præster og menighedsråd har hentet inspiration og viden i IKS til dialog- og integrationsarbejde blandt etniske minoriteter.

Resultater

Centret har gennem årene bl.a. opnået følgende:

– der er opstået venskaber og fællesskaber på tværs af religiøs og kulturel forskellighed

– der er opnået en positiv effekt på muslimers og kristnes holdninger generelt til det at tale og arbejde sammen

– der er foregået en proces blandt unge muslimer i retning af et mere reflekteret forhold til troen og i det hele taget en stigende interesse for at relatere troen til det danske demokratiske samfund. Derved modvirkes ´fundamentalistiske´ tendenser på begge sider.

– gennem mødet ansigt til ansigt i IKS, fælles studier og øget kendskab til hinanden har mange mennesker revideret deres fordomsfulde holdninger og i stedet baseret dem på det virkelige kendskab til hinanden.

– aktive i IKS har bidraget til, at der sættes dialogarbejde i gang (mødesteder, samtalegrupper) rundt i landet. IKS har således været og er et ressourcecenter, hvor organisationer, foreninger og enkeltpersoner har kunnet gøre brug af de ressourcer og erfaringer, det kontaktnetværk og den åbenhed, IKS har opbygget.

– unge muslimer har gennem det ligeværdige samarbejde og inddragelse af dem i samtalen om den fælles fremtid, fået mere selvtillid og overskud til at være aktive i samfundet og i den offentlige debat.

– tværetnisk og tværreligiøs rådgivning og mægling har fundet sted i stigende omfang, f.eks. i forbindelse med familieproblemer samt oplysningsvirksomhed om religions- og kulturmøde, islam og etniske minoriteter, bl.a. i sundhedsvæsenet og på arbejdspladsen.

– engagement i det internationale dialogarbejde, herunder særligt samarbejdet med norske kristne og muslimske organisationer, har bibragt centret inspiration og styrke i arbejdet her i Danmark. Da IKS har været det eneste center af sin art i Europa har det været af stor betydning at kunne bidrage til dialogarbejdet på internationalt plan

– Etnisk Ressourceteam, som er en besøgs- og rådgivningstjeneste på 5 hospitaler er blevet en permanent del af sundhedsvæsenet i Københavns området

– der er opnået en samarbejdssamtale med Københavns Fængslet om en ressourceperson/mentor-ordning

– publikation af bøger og undervisningsmateriale med et dialogisk udgangspunkt, opbygning af bibliotek og arkivsamling om islam og kristendom.

 

Aktivitetstyper

  1. Studiegrupper, som samles månedligt for at diskutere forskellige emner

  2. Foredrag, rådgivning, tværreligiøs og -kulturel mægling.

  3. Projektsamarbejde med kristne og muslimske organisationer samt andre NGO´er i forhold til konkrete fælles udfordringer i samfundet.

  4. Fælles omsorgsprojekter på hospitaler og i fængsler

  5. Samarbejde med forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

  6. Tilrettelæggelse af konferencer i Danmark.

  7. Internationalt samarbejde

  8. Tidsskrift 2 gange årligt (tematisk).

  9. Bibliotek m. arkivmateriale.

 

IKS’ arbejde med ligebehandling og anti-diskrimination består af følgende:

1. Samarbejde med Institut for Menneskerettigheder: IKS har siddet i Rådet for Menneskerettigheder og er medlem af Ligebehandlingsudvalget (LBU) under dette råd.LBU er et rådgivende organ for Institut for Menneskerettigheder i spørgsmål vedrørende det nationale arbejde med at fremme ligebehandling og forebygge diskrimination. I udvalget sidder repræsentanter fra blandt andre Kvinderådet, Ældremobiliseringen, Rådet for EtniskeMinoriteter og Center for Ligebehandling af Handicappede. Christa Lund Herum og Houdaifa Azzouz repræsenterer IKS i udvalget.

Der er blevet afholdt en række høringer om status på ligebehandling/anti-diskrimination på Christiansborg. Der har yderligere været et samarbejde om en diskriminationshotline. 

MIA-netværket(Mangfoldighed i Arbejdslivet) består af minoritetsorganisationer, videnscentre og arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer og arbejder for ligebehandling og mangfoldighed på arbejdspladsen. Uddeler pris til virksomheder, der arbejder aktivt med mangfoldighed. Anne og Christa er vores repræsentanter i netværket.

Institut for Menneskerettigheder bad IKS om at indgå i dette netværk bl.a. ved at producere en tekst om religiøs mangfoldighed på arbejdspladsen med anbefalinger til virksomheder ift. hvordan de forholder sig til religiøse forskelle på arbejdspladsen. Denne tekst blev lagt ind på netværkets hjemmeside og er i eget regi foreløbig blevet til en lille kopieret folder.

2. Undervisningsprojekt under EU (i alt 7 partnerorganisationer). Implementering af det europæiske, prisbelønnede Grundtvig-projekt med titlen, ”Religious Diversity & Anti-Discrimination” som i sin tid blev udviklet af CEJI i Bruxelles, og som IKS har været med i lige fra starten sammen med organisationer fra Tyskland, Belgien, Frankrig, Bulgarien og England.

Projektets formål er at udvikle og igangsætte et nyt træningsprogram om mangfoldighed og diskrimination relateret til religion, med tema-specifikke moduler om antisemitisme og islamofobi, til brug i voksenundervisning.

Aminah Tønnsen har bl.a. skrevet og redigeret bidrag om islam til den manual, som CEJI i Bruxelles har udarbejdet med titlen “Overcoming Islamophobia. Handbook for Educators”.

Der er blevet afholdt træningskursus i workshopform i centret om mangfoldighed og diskrimination relateret til religion, med tema-specifikke moduler til brug i voksenundervisning.

 

3. Samarbejde med Ungdomsbyen i Rødovre: IKS-frivillige har bidraget til kursusdage i Ungdomsbyen, især til kurset ”Medborgerskab – alle inklusiv” for 9.-10. folkeskoleklasser, der går ud på at bevidstgøre eleverne om de eksklusions – og inklusionsmekanismer, som findes i det danske samfund, og som vi alle benytter os af i et eller andet omfang.

Projektet støttes af Integrationsministeriet. IKS har været med til at udvikle undervisningsmateriale og fungeret som instruktører.

bottom of page